Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.

Nauczysz się:

  • charakteryzować procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
  • klasyfikować źródła energii według określonych kryteriów;
  • charakteryzować konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii;
  • określać zasoby energii odnawialnej w Polsce oraz możliwości jej wykorzystania;
  • określać warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do pozyskiwania i wykorzystywania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
  • określać cechy i parametry jakościowe określonych rodzajów energii odnawialnej;
  • charakteryzować sposoby pozyskiwania oraz magazynowania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biopaliw;
  • charakteryzować sposoby wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biomasy;
  • określać sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii z odpadów;
  • określać sposoby pozyskiwania, wykorzystywania oraz magazynowania wodoru;
  • charakteryzować budownictwo energooszczędne;
  • określać wpływ obiektów energetycznych na środowisko;
  • Energetyka odnawialna w ZSZokreślać sposoby efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplneji mechanicznej;
  • uzasadniać korzyści wynikające ze stosowania energii pozyskiwanej zodnawialnych źródeł;
  • charakteryzować strukturę zużycia energii w Polsce i na świecie;
  • wyjaśniać zjawiska fizyczne związane z przepływem cieczy i gazów;
  • wykonywać obliczenia podstawowych parametrów charakteryzujących przepływ cieczyi gazów;
  • charakteryzować procesy konwersji energii cieplnej;
  • charakteryzować procesy spalania paliw;
  • wyjaśniać zjawiska fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego;
  • wyjaśniać podstawowe prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki oraz ciepłownictwa;
  • stosować podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych;
  • posługiwać się przyrządami do pomiaru natężenia przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy i gazów oraz wielkości elektrycznych;
  • wykonywać pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego;
  • wykonywać pomiary wielkości fizycznych;
  • przestrzegać przepisów prawa polskiego i międzynarodowego dotyczących energetyki odnawialnej;
  • korzystać z przepisów prawa i norm dotyczących ochrony środowiska.

Możliwość podjęcia pracy:

  • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
  • w elektrowniach,
  • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
  • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wybrane zagadnienia z przedmiotów programu kształcenia:

  • podstawy energetyki;
  • źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
  • warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
  • akumulacja i przetwarzanie energii;
  • energia promieniowania słonecznego;
  • energia termiczna i mechaniczna wód;
  • energia wiatru, energia geotermalna;
  • biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe;
  • technologie wodorowe;
  • odpady jako źródło energii;
  • budownictwo energooszczędne;
  • przewodnictwo cieplne;
  • wpływ obiektów energetycznych na środowisko;
  • racjonalna gospodarka energią elektryczną, cieplną, mechaniczną;
  • ekonomiczne i społeczne aspekty wykorzystania energii odnawialnej i wiele innych.

 

Posiadamy już nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki tego zwodu.

tag: