5 praw nowego pracownika

5 praw, jakie przysługują pracownikowi rozpoczynającemu zatrudnienie:

1. Ile razy umowa na okres próbny?

Przede wszystkim umowa o pracę, która w przypadku pracownika zatrudnianego po raz pierwszy jest zawierana często na okres próbny. Nie jest to jednak obowiązkowa forma kontraktu i zależy tylko od woli stron, ale w każdym przypadku musi to być pierwsza umowa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

W lutym 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony, a zmiany objęły także umowę na okres próbny. Określono więc wyraźnie cel tej umowy - można ją zawrzeć tylko w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponadto ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Dopuszczalne jest zatrudnienie na próbę pracownika wykonującego ten sam rodzaj pracy tylko po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

2. Minimalne wynagrodzenie

Pracownik, także ten zatrudniany po raz pierwszy, powinien otrzymać wynagrodzenie (określone w umowie o pracę) na godziwym poziomie.

Zasada godziwego wynagrodzenia obejmuje między innymi wysokość wypłat, które zapewniają pracownikowi i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej. Minimalne wynagrodzenia, jakie ma otrzymywać w Polsce pracownik, jest ustalane ustawowo i w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jednak w przypadku osób, które rozpoczynają swoją pierwszą pracę, najniższa płca powinna wynosić 1480 zł brutto, czyli 80 proc. tej przysługującej osobom z dłuższym stażem.

3. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika

Jednym z podstawowych praw pracownika jest także prawo do wypoczynku, który gwarantują przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Pracownik podejmujący pierwszą pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w sposób odmienny od pozostałych pracowników, którzy zyskują prawo do płatnego wypoczynku w każdym kolejnym przepracowanym roku kalendarzowym, czyli z dniem 1 stycznia.

Nowo zatrudniony prawo do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym pracy uzyskuje proporcjonalnie, a więc z każdym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym roku. Zatem dana osoba nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, czyli za każdy przepracowany miesiąc.

W związku z tym, że urlop nabywany jest proporcjonalnie, nie można wykorzystać więcej wolnego niż przysługuje po przepracowaniu danego miesiąca.

4. Wstępne badania lekarskie

Pracownik, zanim pracodawca dopuści go do pracy, musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Koszt takich badań pokrywa zawsze pracodawca.

Badań nie muszą przechodzić tylko osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Badań nie musi też ponownie przeprowadzać pracownik, który jest przyjmowany do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, o ile ma aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

5. Szkolenie bhp

Pracodawca nie może także dopuścić do pracy osoby, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego firma musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie z zakresu bhp.

Celem wstępnego szkolenia bhp jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp (instruktaż ogólny) oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy (instruktaż stanowiskowy).

źródło: gazetaprawna.pl