Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem "Dlaczego warto czytać?"

    Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Wolsztynie  z a p r a s z a  do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem Dlaczego warto czytać? na plakat promujący ogólnie czytelnictwo lub zachęcający do przeczytania konkretnych książek.

Celem konkursu jest:

• promowanie książek i czytelnictwa,

• rozwijanie zainteresowania reklamą i sztukami plastycznymi;

• rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia.

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Czas trwania konkursu: od 01 października do 30 listopada 2017 roku

   Konkurs ten wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2017/2018, a mianowicie: Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych dzieci i młodzieży.

            Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wolsztyńskiego, a szczegółowy regulamin konkursu w załączeniu.

            Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe, a dla wszystkich uczestników turnieju również drobne upominki.

           SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!

                                                                         Kierownik Biblioteki Pedagogicznej

                                                                                            w Wolsztynie

                                                                                          Anna Ciesielska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

   na plakat promujący czytelnictwo

INFORMACJE O KONKURSIE

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego ogólnie czytelnictwo lub czytanie konkretnych książek pod hasłem  Dlaczego warto czytać?

Organizatorzy konkursu: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Wolsztynie

Koordynatorzy konkursu: nauczyciele-bibliotekarze

Czas trwania konkursu: od 01 października do 30 listopada 2017 roku

Cele konkursu:

 •  promowanie książek i czytelnictwa,

 •  rozwijanie zainteresowania reklamą i sztukami plastycznymi;

 •  rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia.

 •  rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Warunki techniczne prac:   Format prac: dowolny (od A3 - A5)

                                                   Technika wykonania: dowolna

Zasady konkursu:

 

1.   Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ogłasza konkurs na plakat prezentujący oryginalne hasło promujące książki i czytanie.

2.   Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z miasta Wolsztyna i powiatu  wolsztyńskiego.

3.   Każdy uczestniczący w konkursie powinien przygotować plakat odpowiadający na pytanie:   

      Dlaczego warto czytać, lub w którym zaprezentowane zostanie oryginalne hasło reklamujące czytanie.

4.   W konkursie mogą wziąć udział jedynie plakaty będące oryginalnymi pracami uczestników.

      Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

5.   Do każdego plakatu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska autora, adresu, telefonu, e-maila oraz nazwy i adresu szkoły.

6.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.

7.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania plakatów w innych działaniach promocyjnych i informacyjnych.

8.   Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin oraz zapewniają, że:

      • posiadają pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

      • nie naruszają praw autorskich osób trzecich,

      • nie naruszają dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

9.  Prace, które nie będą spełniały kryteriów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Terminy i zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1.   Konkursowe plakaty należy dostarczyć do siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Wolsztynie w terminie do 30 listopada 2017r.

2.   Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie grudnia, a uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

3.   Zwycięzcy konkursu i uczestnicy otrzymają nagrody książkowe. Wszystkie dostarczone plakaty zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.

4.   Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie przyjmowane będą do 10 listopada 2017r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie (osobiście, tel. lub e-mailowo).

Postanowienia końcowe:

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

2.   Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Biblioteki:
3.   Dodatkowe informacje na temat konkursu: Anna Ciesielska - tel.: 68 384 22 71.