• Post author:
  • Post category:Absolwenci

Przepisy ogólne

§ 1

1.      Powołuje się „Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana, posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. J. Kusocińskiego 1.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym na jego nazwę i siedzibę.

§ 6

1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym bądź podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub samego Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi Księgę Honorowych Ofiarodawców, do której wpisuje się donatorów szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z instytucjami oświatowymi i rzemieślniczymi,

b) integrowanie środowiska absolwentów szkoły,

c) poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych,

d) wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły,

e) fundowanie nagród dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 9

Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może zawierać porozumienia lub umowy o współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, a także organami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

§ 12

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która popiera cele Stowarzyszenia oraz deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.

2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, przyjęta do Stowarzyszenia za swą zgodą przez Zarząd za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tą nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

4.Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

5.Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 13

1.Członek zwyczajny ma prawo:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu z listy członków;

d) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

§ 14

Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

§ 15

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

b) śmierci członka;

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia;

b) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;

c) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia;

4.W przypadkach określonych w ust. 3 wykluczenia dokonuje Zarząd podając na piśmie jego przyczyny. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia jej uchwały o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej kwestii jest ostateczna.

Organy Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2.Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu tajnym.

2.Członkowie wybrani do Zarządu Stowarzyszenia mogą pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.

4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy wymagana liczba członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 30 kwietnia każdego roku. W przypadku jego nie zwołania w określonym terminie, uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej.

3.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5.Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku ogólnego określonego w ust. 6 ppkt b i c.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. Uchwalenie statutu i jego zmian;

2.Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

3.Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4.Nadanie godności członka honorowego;

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

6. Udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich;

8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;

9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

10 Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

11. Ustanowienie wyróżnień i odznak oraz ich nadawanie.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, w tym z prezesa, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.

3.Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łącznie działanie dwóch członków Zarządu.

§ 23

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;

d) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia;

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

f) zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków;

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia;

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

i) podejmowanie decyzji o tworzeniu spółki bądź przystąpieniu do już istniejących.

§ 24

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§ 26

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b) przedstawianie Zarządowi protokołów kontroli i występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli;

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem;

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. W przypadku określonym w § 27 ust. 1 ppkt. c posiedzenie Zarządu winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki od osób krajowych i zagranicznych;

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia;

d) dotacje.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku za rok bieżący.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku: prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 32

Statut wchodzi w życie po rejestrowaniu przez Sąd Okręgowy właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 7 czerwca 2000 roku.