TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINCZYNNOŚCI
od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z wymaganymi dokumentami.
od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
do 19 lipca 2022 rWeryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
20 lipca 2022 r.
do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
od 20 lipca 2022 r.
do 1 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
2 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.