TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINCZYNNOŚCI
od 15 maja 2023 r.
do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z wymaganymi dokumentami.
od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
do 15 lipca 2023 r .Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.
17 lipca 2023 r. do godziny 12.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
od 17 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
24 lipca 2023 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.