Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Tu kształcą się zawodowcy!

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75
poczet
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

W czym jesteśmy dobrzy

Informatyk

Zawody technologiczne

Technik mechatronik
Technik technologii żywności
Technik inżynierii sanitarnej
Technik programista…

Ekonomista

Zawody ekonomiczne

Technik handlowiec
Sprzedawca
Technik logistyk
Technik ekonomista…

Kucharz

Zawody rzemieślnicze

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
Monter sieci i instalacji sanitarnych,
Fryzjer, Elektryk, Stolarz…

Aktualności i komunikaty

 • Złota cegła

  Konkurs wewnątrzszkolny Wszystkich uczniów ZSZ w Wolsztynie, którzy mieli do czynienia z kielnią i zaprawą murarską, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ZŁOTA CEGŁA. Poniżej zasady konkursu i informacje na temat dokonywania zgłoszeń. Zasady konkursu: Konkurs ZŁOTA CEGŁA jest konkursem wewnątrzszkolnym.Uczestnikami konkursu ZŁOTA CEGŁA mogą być wszyscy uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZ.Liczba uczestników konkursu nie może przekroczyć 12 osób.Zgłoszenia na konkurs można dokonywać wyłącznie przez Librus, pisząc wiadomość do któregoś z organizatorów konkursu. Wiadomość ze zgłoszeniem należy wysyłać od dnia 16.09.2021 (czwartek), od godziny 8.00, w temacie podając nazwę konkursu ZŁOTA CEGŁA. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnik zostanie poinformowany przez organizatorów.Zakwalifikowany uczestnik zabiera na konkurs swój własny długopis oraz własne środki ochrony osobistej, czyli: nakrycie głowy, nakolanniki, okulary ochronne, rękawice robocze, strój roboczy, buty robocze i maseczka przeciwpyłowa.Brak któregokolwiek ze środków ochrony osobistej wymienionych w punkcie 6 dyskwalifikuje uczestnika z wzięcia udziału w konkursie.Konkurs ZŁOTA CEGŁA odbędzie się dnia 24 września 2021 roku w sali 107 i 108 w dwóch zmianach:zmiana I (6 osób): godzina 7:45,zmiana II (6 osób): godzina 11:00.Zadanie konkursowe polega na: a) wymurowaniu z cegły pełnej fragmentu muru w wyznaczonym czasie,b) wykonaniu go stosując zasady BHP,c) wykonaniu go zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi, Ocenie będzie podlegać: a) przebieg wykonania zadania konkursowego (40%),b) efekt wykonania zadania konkursowego (60%). Maksimum do uzyskania w ocenie końcowej – 100%.Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do posprzątania swojego stanowiska konkursowego wg wskazówek organizatorów.Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziana jest nagroda w postaci jednego dnia bez pytania.Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody: a) za zajęcie I miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 300 PLNb) za zajęcie II miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 200 PLNc) za zajęcie III miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 100 PLN Finalistom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrody wymienione w punkcie 14.Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego konkursu należy kierować do organizatorów – p. Samuela Tkaczyka, p. Radosława Sofczyńskiego i p. Aliny Szczeszek.Opublikowanie listy laureatów konkursu będzie miało miejsce na stronie internetowej ZSZ Wolsztyn, najpóźniej w dniu 1 października 2021 roku.W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Samuel Tkaczyk, p. Radosław Sofczyński i p. Alina Szczeszek

  # Komunikaty, dodano
 • Całodobowa infolinia

  Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

  # Komunikaty Ogłoszenia pedagoga, dodano
 • Wsparcie finansowe

  Wyprawka szkolna na lata 2020-2022 PODSTAWA PRAWNA1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);2) Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. CEL PROGRAMUWyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCYROK SZKOLNY 2020/2021 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum lub klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. ROK SZKOLNY 2021/2022 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 […]

  # Komunikaty Ogłoszenia pedagoga, dodano

Wydarzenia i projekty

 • Kajaki
 • Klasa 2BI wraz z wychowawcą Wojciechem Hanyżem i nauczycielami informatyki przecierała w poniedziałek (20 września) wodne szlaki okolic Wolsztyna. Płynęliśmy z Obry przez Jezioro Berzyńskie do śluzy i dalej Jeziorem Wolsztyńskim na wyspę. Trwają ustalenia terminu następnego spływu 🙂

  # Wydarzenia,
 • Kórnik
 • „Wielkopolska – poznajemy ciekawe miejsca naszego regionu” Dnia 14.09.2021 klasa 3s2 wraz z wychowawcą p. Katarzyną Pogonowską oraz opiekunem p. Bartoszem Prokopykiem wzięli udział w projekcie „Wielkopolska – poznajemy ciekawe miejsca naszego regionu”. Nasi uczniowie zostali zaproszeni przez klasę 7e wraz z wychowawcą p. Magdaleną Grzybek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku. Młodsi uczniowie okazali się świetnymi przewodnikami oraz kreatywnymi towarzyszami podróży. Quest w Arboretum, punkt widokowy nad Jeziorem Kórnickim, ławeczka Wisławy Szymborskiej na promenadzie czy escape room, bez którego nie wrócilibyśmy do Wolsztyna, to tylko niektóre punkty aktywnego programu. Uczniowie wykonywali zadania w parach bądź grupach mieszanych, dzięki czemu mogli się lepiej poznać. Międzyszkolna integracja zakończyła się wspólnym obiadem oraz słodkim poczęstunkiem, wykonanym samodzielnie przez młodszych kolegów z Kórnika. Mimo różnicy wieku zawiązały się przyjaźnie, które będą zapewne pielęgnowane podczas rewizyty uczniów z Kórnika w Wolsztynie. Czekamy z niecierpliwością! https://www.youtube.com/watch?v=2gSsg29qxZ0

  # Wydarzenia,
 • Czas mija… Kolejne klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w miniony piątek opuściły mury nasze szkoły. Były to:  kl. 3c – wych. p. Aleksandra Kazubska, kl. 3dj – wych. p. Szymon Pawelski, kl. 3f – wych. p. Joanna Wysocka, kl. 3gs – wych. p. Katarzyna Kosiorek Drzewiecka/Andrzej Kaźmierczak, kl. 3w1 – wych. p. Andrzej Wawrzynowicz, kl. 3w2 – wych. p. Elżbieta Tomys, kl. 3z – wych. p. Samuel Tkaczyk.

  # Wydarzenia,
 • grupowe
 • W dniu 02 czerwca 2021 r. na orliku przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie odbył się XI Wielkopolski Turniej Orlika. Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny:            Zespół Szkolno – Przedszkolny w Obrze,Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie,Szkoła Podstawowa nr 3 z Wolsztyna Zespół Szkół w Przemęcie. Patronat honorowy nad turniejem powiatowym objął Starosta Wolsztyński p. Jacek Skrobisz. Zawody otworzył dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie p. Ireneusz Rajman. Organizatorem turnieju był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” przy współudziale Lokalnych Animatorów Sportu, a także nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Mecze sędziował p. Łukasz Wawrzyński.Po emocjonujących i ciekawych akcjach piłkarskich wyniki przedstawiają się następująco: SP 3 Wolsztyn – ZSP Obra 4:0 (1:0)ZSP Obra – ZSPiP Belęcin 1:3 (0:2)SP 3 Wolsztyn – ZSPiP Belęcin 4:2 (2:0) Klasyfikacja turnieju:               SP 3 Wolsztyn        6 pkt.           8:2  bramkiZSPiP Belęcin        3 pkt.           5:5  bramkiZSP Obra            0 pkt.          1:7  bramki Najlepsi zawodnicy z poszczególnych zespołach: SP 3 Wolsztyn – Kamil Sroka – puchar i nagroda (piłka) opiekun Krzysztof GrynigZSPiP Belęcin – Kamil Brychcy – puchar i nagroda (piłka) opiekun Aleksander Brychcy ZSP Obra – Alan Walczak – puchar i nagroda (piłka) opiekun Roman Poniedziałek Najlepszym bramkarzem turnieju został Norbert Rogoziński puchar i nagroda (plecak) z ZSP w Obrze.Każda ze szkół otrzymała piłkę ufundowaną przez SZS „Wielkopolska”. Drobnymi upominkami obdarowani zostali również opiekunowie zespołów. Turniej zakończył się wręczeniem pucharów i nagród dla najlepszych drużyn oraz zawodników. Wręczenia nagród oraz zakończenia turnieju dokonał dyrektor ZSZ w Wolsztynie p. Ireneusz Rajman. Do etapu rejonowego awansował zespół Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Serdecznie gratulujemy. Turniej wsparty został ze strony starostwa nagrodami, drobnymi upominkami i pucharami. Gmina Wolsztyn również ufundowała drobne upominki dla dzieci.Za pomoc w przeprowadzeniu turnieju serdeczne podziękowania składamy Staroście wolsztyńskiemu p. Jackowi Skrobiszowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie p. Ireneuszowi Rajmanowi, nauczycielom wychowania fizycznego w ZSZ w Wolsztynie, a także młodzieży z tejże placówki. Opiekę medyczną sprawowała p. Anna Bartnik. organizatorŁukasz Wawrzyński 

  # Sport Wydarzenia,
 • Mechatronicy
 • No i stało się… W takich dziwnych okolicznościach w jakich  przyszło nam żyć, 30 kwietnia, swój koniec szkoły przeżywały: Klasa 4B z wych. p. Krystyną Paluch, Klasa 4E z wych. p. Ireną Glaser,Klasa 4I1 z wych. p. Arturem Dominiakiem, Klasa 4IT z wych. p. Piotrem Kornatką,Klasa 4L1 z wych. p. Iwoną Cholewą,Klasa 4L2 z wych. p. Ewą Poniedziałek,Klasa 4M z wych. p. Waldemarem Szymańskim, Klasa 3Ld z wych. p. Elżbietą Tomys Drodzy Absolwenci, byliście nieprzeciętni, wyjątkowi i tacy zostańcie. Gratulujemy rodzicom i Wam wszystkim a szczególnie tym, którzy osiągnęli najwyższe  wyniki.Życzymy Wam sukcesów i zdrowia! Spełniajcie marzenia i dzielcie się dobrem, no i pamiętajcie o swojej szkole

  # Wydarzenia,
 • Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie składa najserdeczniejsze życzenia:

  # Wydarzenia,

Co nas wyróżnia

Projekty zagraniczne

Dzięki współpracy międzynarodowej, z ZSZ możesz odbywać zagraniczne staże i praktyki.

Świetne wyposażenie

Lubimy wyzwania, dlatego uczymy zawodów wymagających świetnych pracowni. Przyjdź i sprawdź!

Sukcesy sportowe

Nasi reprezentanci odnoszą sukcesy nie tylko na szczeblu rejonowym. Rywalizujemy w wielu dyscyplinach.

Bogata oferta

Duża szkoła znaczy duży wybór. U nas wybór jest realny, a widać to choćby w naszej ofercie edukacyjnej.

Tworzymy społeczność

Uczniowie ZSZ są społecznością. Jest tak od lat, więc istnieje też w okolicy społeczność absolwentów.

Dostępność

Nasz budynek jest wyposażony w windę i podjazdy dla wózków. Przełamujemy bariery!

14
Specjalistycznych pracowni sprzyjających działaniu
94%
Pomieszczeń dostępnych dla wózków dzięki windom i podjazdom
91 GB
Tyle danych średnio przesyła nasza sieć LAN dziennie
1851
Początki naszej szkoły sięgają roku 1851
85
Pracowników dydaktycznych i kilkunastu administracyjnych

ZSZ w liczbach

O naszej szkole można powiedzieć wiele słów, jednak najlepiej świadczą o nas liczby i fakty.
Sprawdź nas!

Wiarygodne informacje o nas możesz zdobyć rozmawiając  z naszymi uczniami i absolwentami. Dobrze przeprowadzony wywiad pozwoli Ci zweryfikować opinie. Sprawdź sam!

Nasze standardy

uczniowie
ZSZ
Ekonomista

Kształtuj ZSZ razem z nami!

Szkoła to nie budynek nauki. Szkoła to przestrzeń spotkań...

W szkole spotykają się przede wszystkim ludzie młodzi. Gdy chcą działać razem i maja dobry pomysł – nie warto im przeszkadzać.
Miejmy razem dobre pomysły! Działajmy razem!