Technik mechatronik jest nowym zawodem. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.

Jako nauka zajmuje się też zagadnieniami związanymi z ekonomią, zarządzaniem i marketingiem, ekologią. Ten nowy obszar nauki rozwija się błyskawicznie i w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, można je spotkać również w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD czy nawet zabawkach dla dzieci. Dobrze wykształcony technik mechatronik stanie się coraz bardziej poszukiwanym specjalistą. Wszechstronna wiedza ułatwi absolwentowi jej dalsze pogłębianie i da możliwości szybkiego przekwalifikowania. Absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi jako pracownicy niższego i średniego szczebla dozoru technicznego, operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu, serwisanci i personel obsługujący: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie i wiele innych.

Absolwent mechatroniki
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń  i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Zainteresowanie przemysłu kształceniem specjalistów – mechatroników dotyczy zarówno poziomu uniwersyteckiego, jak i poziomu kształcenia średniego w szkołach zawodowych.
Absolwent technikum mechatronicznego ma wszelkie szanse nabycia takich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które postawią go w uprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach;

 • konstruktora, 
 • technologa, 
 • mistrza, kierownika działu obsługi i napraw,
 • zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego 
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do:

 • projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika mechatronika:

 • dobry stan zdrowia, 
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw;
 • prawidłowy słuch i powonienie;
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa;
 • sprawność ruchowa rąk,
 • koncentracja i podzielność uwagi

Środowisko pracy
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach; konstruktora; technologa; mistrza; kierownika działu obsługi i napraw; zaopatrzeniowca; sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku; operatora i programisty CNC; diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku; prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wymagania zawodu
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ostrość wzroku, prawidłowe widzenie barw; prawidłowy słuch i powonienie; koordynacja zmysłowo-ruchowa; sprawność ruchowa rąk, w szczególności palców; koncentracja i podzielność uwagi; Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do: projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych; montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych; programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych; diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych;

Możliwości zatrudnienia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w zakładach produkcyjnych, usługowych, zakładach naprawczych oraz w innych zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD.