Technik technologii żywności zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego i może kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wytwarzania produktów spożywczych;
  2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
  3. organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
  4. kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach  przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Praca może odbywać się  w nowoczesnych, wyposażonych wzautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych  typowych stanowiskach: 

  • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby; 
  • kierownika  średniego i niższego  szczebla,  który  nadzoruje  i  kontroluje  podległych  pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy; przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn;
  • laboranta – bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu;