Technik budownictwa może wykonywać następujące prace:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane;
 • przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów;
 • projektować elementy konstrukcyjne budowli;
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac;
 • kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym;
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;
 • analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonych badań;
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych;
 • przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano – montażowych;
 • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe;
 • organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi;
 • wykorzystywać programy komputerowe, przydatne w zawodzie technika budownictwa.

Może on znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • wytwórniach prefabrykatów;
 • laboratoriach;
 • państwowym nadzorze budowlanym;
 • administracji budynków;
 • biurach projektów jako asystent projektanta;
 • po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
 • prowadzeniu własnej firmy budowlanej.