Absolwent będzie umiał:

Stosować zasady logistyki w gospodarce,
Planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu,
Posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
Planować i organizować prace magazynu

Dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
Obliczać koszty usług logistycznych,
Stosować systemy identyfikacji towarów (np. kody kreskowe) oraz systemy ich oznaczania,
Organizować i realizować usługi recyklingowe,
Stosować zasady logistyki w gospodarce,
Planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu,
Posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
Planować i organizować prace magazynu
Dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
Obliczać koszty usług logistycznych,
Stosować systemy identyfikacji towarów (np. kody kreskowe) oraz systemy ich oznaczania,
Organizować i realizować usługi recyklingowe,
Organizować przewozy osób w komunikacji publicznej,
Opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
Kalkulować ceny na usługi logistyczne,
Korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadać zawodowych,
Posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonania zadań zawodowych 

Absolwent może podjąć pracę jako:

– Specjalista ds. transportu i spedycji
– Specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów
– Specjalista ds. planowania produkcji
– Specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego
– Specjalista ds. handlu elektronicznego
– Specjalista ds. obsługi klienta
– Operator systemów informatycznych w logistyce
– Specjalista ds. gospodarki odpadami
– Specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastruktury
– Planista wysyłek i dostaw
– Specjalista ds. zarządzania zapasami i planowania przepływów materiałowych
– Specjalista ds. gospodarki materiałowej
– Specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
– Specjalista ds. zamówień