Wyprawka szkolna na lata 2020-2022

PODSTAWA PRAWNA
1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);
2) Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

CEL PROGRAMU
Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY
ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
  8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 3. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,
  o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum lub klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
  8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
 3. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,
  o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum lub klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
  8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,
  o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiedni w pkt 1–6
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–IV pięcioletniego technikum lub klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY
Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w latach 2020-2022 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU,
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.
 3. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
 4. W przypadku poniższych szkół, wniosek o przyznanie pomocy uczniowi:
  1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, w tym klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych
  w liceum sztuk plastycznych i klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, oraz ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
  4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
  5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej
  – składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
 5. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe.
 6. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w odpowiednio w § 2–4, a następnie przekazuje ją prezydentowi miasta (właściwy ze względu na siedzibę szkoły), a w przypadku:
  1) ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół baletowych, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  2) szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa;
  3) szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska – ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
  4) szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;
  5) szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023
do kwoty
225 zł
dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
• w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
• w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia
• w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia
do kwoty
390 zł
dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
• w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
• w roku szkolnym 2021/2022 do klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
• w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.
do kwoty
445 zł

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Informujemy, że od pierwszego września 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym.
 2. są zameldowane na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
  a) 4,21 (uczniowie)
  b) 4,01 (słuchacze i studenci)
 5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko dochód nie może przekroczyć 740 zł netto miesięcznie).

Uczniowie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w terminie do 25 września 2020 r. (jeżeli chcieliby Państwo, aby wniosek przed złożeniem został sprawdzony, prosimy poprosić w biurze podawczym, aby przywołano pracownika merytorycznego).

Studenci i słuchacze zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w terminie do 20 października 2020 r. (jeżeli chcieliby Państwo, aby wniosek przed złożeniem został sprawdzony, prosimy poprosić w biurze podawczym, aby przywołano pracownika merytorycznego).

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim muszą składać wnioski w swoich starostwach właściwych dla miejsca zameldowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 68 384 56 28 i 68 347 00 34

Stypendium i zasiłek szkolny 2020/2021


Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie miasta i gminy Wolsztyn uczniom wymienionym w art. 90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1327) .
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2
2) stypendium szkolne może również zostać przyznane z urzędu
Termin składania wniosków :
od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego
od 1 sierpnia do dnia 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów
W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie terminu.
Miejsce składania wniosków:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
w godzinach urzędowania Ośrodka
Kryteria przyznania stypendium:
Art. 90 d ustawy o systemie oświaty wyróżnia dwie przesłanki przyznania stypendium: spełnienie kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą przykładowo warunkują następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania niepełna rodzina czy wystąpienie zdarzenia losowego. Obydwa kryteria (kryterium dochodowe i którakolwiek lub kilka jednocześnie spośród przyczyn mieszczących się w pojęciu tzw. trudnej sytuacji rodzinnej) muszą być spełnione łącznie.
Miesięczny dochód rodziny ucznia na osobę nie może przekroczyć 528 zł netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zmianami).
Opłaty:
Wydana decyzja nie podlega opłatom.
Sposób załatwienia:
Stypendium szkolne będzie wypłacane na podane przez wnioskodawcę konto osobiste lub w inny wskazany we wniosku sposób :
1) z okres od 1 września do 31 grudnia – w terminie do 31 grudnia każdego roku,
2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez osobę uprawnioną w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, powodującego trudną sytuacje materialną ucznia.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
Wniosek o zasiłek szkolny składa:
1) pełnoletni uczeń,
2) rodzic ( opiekun prawny),
3) dyrektor szkoły,
4) może być również przyznany z urzędu,
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć przede wszystkim:
1) pożar lub zalanie mieszkania,
2) nagła choroba w rodzinie ucznia,
3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
4) nieszczęśliwy wypadek, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,
6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1327 )
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2020r., poz. 256 bze zm. )
Uchwała nr XLVIII/560/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn
Więcej: https://ops.wolsztyn.pl/stypendia_i_zasilki_szkolne_48.html