Ogłaszamy rekrutację na trzytygodniowe staże dla uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, informatyk, programista, technolog żywności, mechatronik w miejscowości Sofia w Bułgarii. Projekt dotyczy uczniów trzecich klas technikum. Termin składania formularza zgłoszeniowego mija 04.01.2024 r.

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, szkoleniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej. Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. 

Program obejmuje trzytygodniowy staż/praktykę w instytucjach publicznych, firmach, przedsiębiorstwach w terminie:

07.04.2024 – 27.04.2024.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli: Grzegorz Lemański, Przemysław Wieczorek.

Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu ERASMUS+: regulaminformularz zgłoszeniowy.

Prosimy uzupełnić dane w formularzu przed jego wydrukiem. Formularz należy wydrukować dwustronnie.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie https://erasmusplus.org.pl/.